Mittwoch, 9. Dezember 2009

Opšte informacije o izdavanju viza

Opšte informacije o izdavanju viza

Savet ministara pravde i unutrašnjih poslova EU je 30.11.2009. doneo odluku o ukidanju viznog režima za kratkoročne boravke državljana Srbije, Crne Gore i Makedonije, koja stupa na snagu 19. decembra 2009.

Šta tačno znači bezvizni režim?

Državljanima Srbije, Crne Gore i Makedonije koji poseduju biometrijski pasoš nije potrebna viza za ulazak u EU za boravak do tri meseca. To važi i za putovanja u Norvešku, Island i Švajvarcsku. Za Veliku Britaniju i Irsku, koje nisu zemlje šengenskog prostora, trenutno i dalje važi vizni režim.

Državljani Srbije, Crne Gore i Makedonije mogu da max. 90 dana u polugodištu ulaze bez vize u šengenske zemlje, ako je svrha putovanja

turizam

poslovno putovanje

privatno putovanje

drugo putovanje koje nije vezano za zaposlenje za koje je potrebna dozvola (npr. kurs jezika, razmena učenika, rad kao gostujući naučnik, druge mere usavršavanja i sl.)

Ukoliko nameravate da se zaposlite, preporučujemo da zbog eventualno potrebne vize stupite u kontakt s Ambasadom.

Za sve druge svrhe boravka potrebna je viza! Molimo da obratite pažnju na dole navedene informacije.

Šta se na zahtev graničnih službi mora predočiti na granici prilikom bezviznog ulaska u šengenski prostor?

Prilikom bezviznog ulaska u šengenski prostor morate biti u stanju da na zahtev graničnih službi predočite dokaze o finansiranju boravka i troškovima putovanja, kao i o svrsi putovanja.

To mogu npr. biti sledeći dokumenti:

za dokazivanje svrhe putovanja:


turizam: rezervacija hotela, putovanja ili turističkog aranžmana

poslovno putovanje: povrda firme sa sedištem u Nemačkoj, poziv na kongres,

seminar ili sastanak sa poslovnim partnerima

privatno putovanje: pozivnica prijatelja/rođaka

drugo putovanje: potvrda o kursu jezika, potvrda škole ili drugih organizacija

za dokazivanje finansiranja putovanja:

1) gotovina u iznosu od 45,00 EUR po danu boravka

ili

putnički čekovi

ili

izjava o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung) - tzv. "garantno pismo"

Izjavu o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung) prema § 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (AufenthG) - tzv. "garantno pismo" – osoba sa prebivalištem u Nemačkoj koja Vas poziva može da izvadi samo u nemačkim uredima za strance. Morate biti u stanju da je prilikom ulaska u šengenski prostor predočite u originalu.

2) putničko zdravstveno osiguranje (koje ima minimalno pokriće od 30.000 EUR i važi u svim šengenskim zemljama)

3) povratna avionska karta (u skladu sa gore navedenim rokom od 90 dana)

4) važeći pasoš (mora da važi još 3 meseca u trenutku napuštanja šengenskog prostora)

Sve navedene dokaze treba na zahtev predočiti prilikom ulaska na teritoriju država-članica Konvencije o sprovođenju Šengenskog sprazuma (tj. na tzv. spoljnoj granici šengenskog prostora). Ukazujemo na to da strancu na granici može biti uskraćen ulazak na teritoriju šengenskih zemalja, ako on ne raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima, odnosno ako ne može da na legalan način stekne sredstva koja su potrebna za njegov boravak, ili ako ne može da dokaže (npr. avionskim kartom) da će se vratiti u zemlju porekla, odnosno u treću zemlju za koju ima dozvolu za boravak i u koju se na osnovu te dozvole može vratiti. Stranac može biti vraćen sa granice i u slučaju da ne može predočiti dokumenta koja dokazuju svrhu i okolnosti njegovog boravka u šengenskom prostoru.

Bezvizni boravak u šengenskom prostoru je moguć max. 90 dana u polugodištu, pri čemu rok teče od datuma prvog ulaska u šengenski prostor.

Šta važi za građane koji imaju nebiometrijske (plave) pasoše Republike Srbije?

Građani koji imaju nebiometrijske pasoše i dalje podležu viznom režimu – nezavisno od toga da li će Skupština Republike Srbije doneti odluku o produženju roka važenja starih plavih pasoša (s natpisom „Savezna Republika Jugoslavija“) do 31.12.2010.

Navedena odluka još nije doneta. Dok Skupština Republike Srbije ne donese odluku o produženju roka važenja starih plavih pasoša, nemački konzulat načelno odbija da prima zahteve za izdavanje vize od nosilaca starih plavih pasoša. Čim nam bude dostavljena odluka o produženju roka važenja pasoša, biće opet moguće da se izdaju vize u nebiometrijske pasoše.

Imajući u vidu da prema važećim odredbama Šengenskog sporazuma putna isprava mora da važi najmanje 3 meseca duže od izdate vize, vize za nebiometrijske pasoše se mogu izdati sa rokom važenja najduže do 30.09.2010. godine.

Šta važi za osobe sa Kosova?

Osobe sa Kosova i dalje podležu viznom režimu. To važi i za osobe sa Kosova koje imaju pasoš Republike Srbije, izdat u posebnoj službi za izdavanje pasoša u Beogradu („Koordinaciona uprava“). Zahtev za izdavanje vize treba podneti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu koje je nadležno za mesto prebivališta podnosioca zahteva.

Informacije o dokumentima koje treba podneti uz zahtev za izdavanje vize možete pronaći u informatorima o pojedinačnim svrhama boravka.

Druge važne informacije:

Adresa odeljenja za vize:

Birčaninova 19a, 11000 Beograd

tel.: +381 11 3064-400

faks : +381 11 3064-402

e-mail: germcons@sbb.rs

Potreba da se zahtev za izdavanje vize podnosi lično:

Zahtev za izdavanje vize se podnosi lično, uz svu dokumentaciju potrebnu za zatraženu vizu - molimo Vas da obratite pažnju na naše informatore. Od potrebe ličnog dolaska izuzeta su samo maloletna deca mlađa od 16 godina. Od napunjene 16. godine života zahtev se podnosi lično. Podnošenje zahteva preko advokata ili drugog opunomoćenika nije moguće.

Ukoliko za decu mlađu od 16 godina samo jedan od roditelja podnosi zahtev, potrebna je pismena saglasnost sa overenim potpisom drugog roditelja, kao i overeni prevod te izjave na nemački jezik. Ako je jedan od roditelja preminuo, potrebno je da se kao dokaz predoči izvod iz matične knjige umrlih.

Radno vreme odeljenja za vize


od ponedeljka do petka od 08.00 do 12.00 časova
Izdavanje pasoša: od ponedeljka do četvrtka od 13.30 do 15.30 časova i
petkom od 11.00 do 12.30 i od 13.00 do 13.30 časova


Radno vreme telefonske centrale:


Telefonska centrala odeljenja za vize radi od ponedeljka do petka od 07.30 do 12.30 časova. Posle podne smo dostupni od ponedeljka do četvrtka od 13.00 do 16.00 časova, a petkom od 13.00 do 14.00 časova.

Informacije o podnetim zahtevima za spajanje porodice, zaposlenje i studiranje možete dobiti preko telefona od nadležnih saradnika, od ponedeljka do četvrtka između 14.00 i 16.00 časova.

Ostalo

Molimo Vas da nam pre Vašeg ličnog dolaska ne dostavljate bilo kakva dokumenta vezana za Vaš zahtev (npr. pozivna pisma, dopise advokata) faksom, e-mailom ili poštom. Zbog velikog broja dnevno primljenih zahteva nismo u mogućnosti da takve dopise dovedemo u vezu sa zahtevima koji će tek biti podneseni.

Sve službene radnje odeljenja za vize su besplatne, osim takse za obradu zahteva koja se plaća u gotovini prilikom predaje zahteva, kao i eventualnih troškova za telefoniranje i slanje faksova, nastalih u okviru obrade Vašeg zahteva.

Izdavanje formulara, kao i informacije i saveti saradnika Ambasade su, takođe, besplatni.

Korišćenje usluga kancelarija ili agencija za popunjavanje formulara ne znači da imate prednost u obradi Vašeg zahteva, niti automatski vodi do odobrenja vize. Molimo da vodite računa o tome da i u takvim slučajevima jedino Vi odgovarate za potpunost i tačnost podataka upisanih u Vaš zahtev.

Izvor: Sajt Nemacke ambasade u Beogradu

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen